All 小直徑混血瞳(11.9mm-12.5mm)

Rich Ann - Natural Gray 自然亮灰 佩戴週期 1天(1 Day) DIA 14.2mm G.DIA 12.0mm(自然無擴瞳) 弧度B.C 8.6mm 鏡片物料 H.E.M.A 度數Power...
Rich Ann - Natural Brown 自然閃啡 佩戴週期 1天(1 Day) DIA 14.2mm G.DIA 12.0mm(自然無擴瞳) 弧度B.C 8.6mm 鏡片物料 H.E.M.A 度數Power...
$90.00 $90.00
$90.00 $90.00
Spinner